About ED OFFICES


Skip Office Navigation
OIG: Office of Inspector General
Current Section
Paunawa sa Mga Taong Limitado ang Kahusayan sa Ingles

Kung nahihirapan kang makaintindi ng Ingles, maaari kang humiling ng mga serbisyong tulong sa wika para sa Tanggapan ng Inspector General ng Pangkalahatang Impormasyon (Office of Inspector General information) na madudulugan ng publiko. Ang mga serbisyong tulong sa wika na ito ay magagamit ng libre. Kung kailangan mo ng karagdagang impormasyon sa mga serbisyong interpretasyon o pagsasaling-wika, mangyaring mag-email sa amin sa: OIGLanguage.Services@ed.gov

O sumulat sa:

U.S. Department of Education
400 Maryland Avenue, S.W.
Washington, DC 20202

Mag-click dito  http://www2.ed.gov/about/offices/list/oig/hotline.html  upang magsumbong ng pandaraya, pagsasayang, at pang-aabuso sa Inspector General. Kung mayroon kang mga partikular na tanong TUNGKOL SA PAGSUSUMBONG NG PANLOLOKO, PAGSASAYANG, AT PANG-AABUSO, maaari mong kontakin ang Hotline ng Inspector General sa pamamagitan ng pagtawag sa toll free na numero ng OIG Hotline na 1-800-MIS-USED. Ang mga Operator ng Hotline ay tumatanggap ng mga tawag sa oras 9:00 AM hanggang 11:00 AM ng Lunes at Miyerkules,, Eastern Time; 1:00 PM hanggang 3:00 PM ng Martes at Huwebes, Eastern Time maliban sa mga holiday, ngunit hindi tumatanggap ng mga reklamo sa pamamagitan ng telepono.   
Last Modified: 10/05/2017